GEZINSHUIS

gekleurd-houten-die-speelgoed-op-witte-achtergrond-wordt-geïsoleerd-het-d-teruggeven-38490998

Wat is een gezinshuis?

Het belangrijkste verschil tussen een gezinshuis en een residentiële leefgroep is dat het gezinshuis, anders dan de residentiële groep, een gezinssetting biedt. Een gezinshuis is kleinschaliger, in het algemeen heeft een kind er te maken met een kleiner aantal andere kinderen. Een ander belangrijk verschil is dat in een residentiële voorziening een kind te maken heeft met wisselende groepsopvoeders, die in teamverband werken en dag-, avond- en weekenddiensten draaien. In een gezinshuis zijn de gezinshuisouders te zien als vaste opvoeder en is er meer gelegenheid voor persoonlijke relaties.
In een gezinshuis wonen kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Waarbij professionele ondersteuning noodzakelijk is. Voor de activiteit van het gezinshuis zijn we aangesloten bij de franchise organisatie Gezinshuis.com. Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen die deze jongeren opvangen. In onze gezinshuizen wordt de professionaliteit en vakmanschap van gezinshuisouders gecombineerd met het vanzelfsprekende van een bestaand gezin. Jongeren die geen veilig thuis hebben, worden in die gezinnen opgevangen, soms voor kortere, soms voor langere tijd. Er wordt nauw samengewerkt met de plaatsende Zorgaanbieder, in ons geval De Stichting Jeugdformaat.

Gezinshuiskinderen zijn kinderen waarbij er sprake is van een zeer problematische/complexe achtergrond. Deze kinderen hebben vaak al diverse plaatsingen achter de rug (pleeggezinnen, groepen e.d.).

Gezinshuisouders zijn professionals wat blijkt uit:
– Opleiding, training en jaarlijkse bijscholing.
– Veel ervaring hebben met diverse gedragsproblematiek, zoals ADHD, ODD.
– Consequent aansturen en begeleiding geven.
– Veel verdieping in gedragsproblematiek welke vaak is ontstaan door (langdurige, herhaaldelijke of verschillende) traumatische ervaringen.
– Maar ook begrip voor de grote loyaliteit die deze kinderen richting hun ouders hebben en blijven houden. Er blijft, indien mogelijk, zo veel mogelijk verbinding met biologische familie en netwerk.
– De gezinshuisouders blijven neutraal en respectvol in het contact met ouders. De identiteit van de kinderen staat voorop, met hierbij de biologische ouders en/of netwerk.
– Vooraf aan de plaatsing wordt er een Verleningsbesluit door plaatsende instantie afgegeven. Naar aanleiding hiervan wordt er een Hulpverleningsplan (HVP) geschreven.
– De plaatsing wordt binnen 2 weken gevolgd door een START gesprek. Hierin worden afspraken rondom bezoekregelingen, belafspraken e.d. vastgelegd.
– Binnen 6 á 8 weken na plaatsing worden de werk- en einddoelen in een Werkplanbespreking vastgelegd. Hierbij aanwezig: pupil, ouders, voogd en kernteam.
– Er wordt doelgericht gewerkt, elke 6-weken een Kernteamoverleg. Hierbij sluit naast de gezinshuisouder een gedragswetenschapper en een ambulant hulpverlener aan. Hierin wordt de hulpvraag, welke ondersteuning er nodig is, en perspectief van de geplaatste kinderen besproken. De werkdoelen worden, in overleg, (half)jaarlijks bijgesteld.
– Evaluatiemomenten waarbij pupil, ouders, voogd en kernteam aanwezig.
– Weten welke hulpvormen er beschikbaar zijn. Korte lijntjes hebben met de hulpverlening.
– Geen baan naast de opvang van deze kinderen hebben omdat de begeleiding van deze kinderen en ouders veel aandacht vraagt.
– Er wordt vooral aangestuurd op de vele “mogelijkheden en talenten” van het kind.  
– De geplaatste pupillen ontvangen een vast bedrag, afhankelijk van leeftijd, aan kleed- en zakgeld. Er wordt echter wel toezicht gehouden hoe het geld wordt uitgegeven.

Het verschil tussen een pleeggezin en een gezinshuis. 

De term ‘‘pleeggezin’’ of ‘‘pleegouder’’ is vele bekend maar een gezinshuis is toch wat anders.  Een pleeggezin is het opvangen van kinderen en hen mee laten draaien in u eigen gezin. Een gezinshuis is beroepsmatig werken met beschadigde kinderen in een huiselijke omgeving. Een gezinshuis moet u ook niet verwarren met een woongroep. Hier leven kinderen samen met een steeds roulerende leiding. In een gezinshuis zijn het 2 of 3 vaste mensen die hen begeleiden vanuit hun eigen huis. Er wordt niet alleen aan hun problemen gewerkt maar zo leren zij ook functioneren in een gezinssituatie. Iets wat vele van hen amper of niet heeft gehad. Pleeggezinnen vallen onder jeugdzorg en jeugdformaat. Het Gezinshuis is een zelfstandige stichting die losstaat van Jeugdformaat of Jeugdzorg maar hier intensief mee samenwerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *